Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7, Šurany

Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7, Šurany

Nám. hrdinov 7
94201 Šurany
IČO: 00161951

Informácie o inštitúcii Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7, Šurany

História školy

 

Obchodná akadémia v Šuranoch sa delí o svoju históriu  s mestom Nové Zámky. 1.septembra 1946 bola zriadená obchodná akadémia v Nových Zámkoch ako vyššie odborné štvorročné učilište. Od samého začiatku nemala stály priestor, takže sa niekoľkokrát sťahovala a bola hosťom  rôznych budov.

 

Prvé priestory získala škola v kláštore sv. Kataríny Pod kalváriou, kde sa v siedmich miestnostiach začalo vyučovanie v 1. a 2. ročníku štátnej obchodnej akadémie v Nových Zámkoch. Prvým dočasným riaditeľom bol menovaný Martin Kulich, ktorý bol vystriedaný Karolom Jedličkom, ktorý viedol školu do roku 1950.

 

Spolu s novým riaditeľom Jurajom Matiaškom dostala škola aj nové priestory v budove gymnázia v Nových Zámkoch na Ulici obrancov mieru a zároveň dostala nový názov - Vyššia hospodárska škola. Táto budova však hostila školu len tri roky.

Od 1.septembra 1953 sa vyučovanie začalo v budove ZDŠ na Ulici Stenka Razina a súčasne bol otvorený 1.ročník s vyučovací jazykom maďarským. V budove ZDŠ sídlila škola 9 rokov a svoju záslužnú prácu tu ukončil aj riaditeľ Juraj Matiaško.

 

Ing. Štefan Červík bol menovaný riaditeľom školy od 1. septembra1959. V školskom roku 1961/62  dostala škola názov Stredná ekonomická škola, zápasila s nedostatkom priestorov a ešte stále nemala svoju vlastnú budovu. Mesto Šurany vtedy ponúklo vyhovujúcu budovu.

 

Nový školský rok sa teda začal v Šuranoch 1. septembra 1962. Pod správu školy bol pridelený aj Žiacky domov, školská jedáleň a budova na Malej ulici. V tomto období mala škola v každom ročníku 2 triedy s vyučovacím jazykom slovenským a 2 triedy s vyučovacím jazykom maďarským. V škole pôsobilo 18 vyučujúcich a navštevovalo ju 288 študentov. Ing. Štefan Červík za viac ako dvadsaťročné pôsobenie  zabezpečil škole stále priestory, uskutočnil modernizáciu a zabezpečil vybavenie odborných učební. Riaditeľ, na ktorého pedagógovia spomínajú ako na človeka, ktorý vedel dokonale stmeliť kolektív, zastával svoju funkciu až do odchodu do dôchodku v roku 1980.

 

Od 1. septembra 1980 sa stal riaditeľom PhDr. Karol Hlavatý. Pod jeho vedením sa uskutočnila obsahová prestavba systému štúdia a skvalitňovalo materiálno - technické vybavenie školy. PhDr. Karol Hlavatý zomrel po ťažkej chorobe 5.marca 1988 a do konca školského roka bola poverená vedením školy Ing. Elena Wiesnerová.

 

1.septembra  1988 bol menovaný do funkcie riaditeľa PaedDr. Milan Buranský. Za jeho pôsobenia sa uskutočnila rozsiahla prístavba k budove školy a názov školy sa zmenil na Obchodnú akadémiu. Pedagogický zbor sa rozšíril , počet študentov sa zvýšil a škola otvorila kvalifikačné pomaturitné štúdium - odbor sociálno - právna činnosť a cestovný ruch. PaedDr. Milan Buranský pôsobil ako riaditeľ školy do 31.novembra 2009.

 

Súčasná riaditeľka Obchodnej akadémie v Šuranoch Ing. Eva Matejíčková pôsobí vo funkcii od 1. decembra 2009. Vedie školu so 14 triedami, ktorú navštevuje 310 študentov.

 

Bohatá história školy svedčí o jej kvalite a úspešnosti. A hoci jej telo je staré, jej duch je zdravý a vitálny.

 

študijné odbory

 

Študijné odbory a ich zameranie

 

6317 6 obchodná akadémia        – 4-ročné štúdium

6851 6 sociálno-právna činnosť – 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium

6314 7 cestovný ruch                  - 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium

 

6317 6  obchodná akadémia

 

Absolvent obchodnej akadémie je stredoškolsky vzdelaný pracovník so všeobecným a odborným vzdelaním, ktorý sa uplatní hlavne v skupine zamestnaní zameraných na vykonávanie ekonomických, obchodno-podnikateľských, administratívnych činností v podnikoch všetkých právnych foriem a v ostatných organizáciách. Príkladom takýchto povolaní sú: ekonóm, mzdový referent, účtovník, štatistik, obchodný zástupca, referent v štátnej správe, bankový a poisťovací pracovník, administratívny pracovník, organizačný pracovník, personalista, pracovník marketingu, obchodný referent. V rámci  voliteľných predmetov sa žiaci zameriavajú na daňovú sústavu a cestovný ruch. Absolvent je tiež plne kvalifikovaným pracovníkom v oblasti ekonomických a prevádzkových funkcií v podnikoch a zariadeniach cestovného ruchu.

Absolvent je pripravený aj pre pokračovanie v štúdiu na vysokej škole, príp. rôznych foriem pomaturitných štúdií. Má predpoklady aj na rozvíjanie vlastných podnikateľských aktivít.

 

Pomaturitné kvalifikačné štúdium je určené pre absolventov všetkých stredných škôl, ktorí úspešne ukončili štúdium maturitnou skúškou. Jeho základným cieľov je umožniť získať študentom praktickú kvalifikáciu. Profil absolventa sa zakladá na báze všeobecného vzdelania, získaného štúdiom na strednej škole, na ktoré nadväzuje odborný základ budúcej profesie, zavŕšený intenzívnou profesijne orientovanou prípravou.

 

68 51 6  sociálno-právna činnosť – v súčasnom období neaktívny odbor

Absolvent študijného odboru sociálno-právna činnosť je kvalifikovaný pracovník pripravený pre výkon činností súvisiacich so sociálnou problematikou v rôznych typoch organizácií – v oblasti štátnej správy a miestnej samosprávy, napr. v úradoch práce, úradoch sociálnej starostlivosti, správach sociálneho zabezpečenia, ústavoch sociálnej starostlivosti, na obecných zastupiteľstvách, ďalej v oblasti súdnictva, notárstva, prokuratúry a vo výrobnej a podnikateľskej sfére.

Vzdelanie, ktoré poskytuje tento študijný odbor formuje všeobecného sociálneho pracovníka, rozvíja osobnosť absolventa, jeho povahové vlastnosti, vedomosti a zručnosti, rozvíja a rozširuje všeobecné schopnosti vrátane schopnosti adaptácie na meniace sa podmienky spoločenskej reality.

 

6314 7  cestovný ruch – v súčasnom  období neaktívny odbor

V tomto študijnom odbore si absolventi osvoja princípy a metódy práce s klientami, spôsoby organizácie služieb v oblasti cestovného ruchu, ich administratívne, finančné a organizačné zabezpečenie. Získavajú základné zručnosti potrebné pre realizáciu rozličných aktivít v cestovnom ruchu.

Absolventi sa môžu uplatniť pri vykonávaní ekonomických a prevádzkovo-ekonomických činnostiach v cestovných kanceláriách, v dopravných podnikoch a zariadeniach, v kúpeľných, rekreačných a ubytovacích zariadeniach, na medzinárodných festivaloch a kongresoch.

Ide o náročné pracovné činnosti vykonávané v bezprostrednom styku so zahraničnými a domácimi turistami, tuzemskými a zahraničnými partnermi z oblasti cestovného ruchu.

Pracovné činnosti absolventov sú náročné najmä na jazykovú a odbornú úroveň, na reprezentáciu, na organizačné schopnosti, schopnosti operatívneho riadenia nepredvídaných problémov v priebehu akcie, na hmotnú a morálnu zodpovednosť.

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

Ing. Eva Matejíčková Riaditeľka  
 
Mgr. Zuzana Jozafová 
Zástupkyňa    

Email školy: sekretariat@oasurany.sk

Kde nás nájdete?

Zobrazit